Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z koniecznością dematerializacji akcji tj. wprowadzeniem przez ustawodawcę instytucji rejestru akcjonariuszy prowadzonego w postaci elektronicznej.