Polityka jakości - warunki ogólne

Wyrazem dbałości o swoich klientów jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. System ten został wdrożony w 1996 r.
Obecnie obejmuje swoim zakresem dwa zakłady funkcjonujące w ramach Przedsiębiorstwa Górniczo Produkcyjnego „BAZALT” Spółka Akcyjna w Wilkowie tj. Kopalnię Wilków i Zakład Prefabrykacji Betonowej. ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji została wdrożona w 2004 r. i certyfikowana przez IMBiGS w Warszawie w systemie 2+
Obecnie obejmuje swoim zakresem Kopalnię Bazaltu i Kopalnię Kośmin. Zakład Prefabrykacji Betonowej posiada ZKP – Zakładową Kontrolę Produkcji w ramach Systemu Zarządzania Jakością wg systemu 4 bez obowiązku certyfikacji.

Dokładniejszych informacji o Systemie Zarządzania Jakością i ZKP – Zakładowej Kontroli Produkcji udzieli Państwu Dyrektor ds. Jakości Pan Dariusz Disterhoft tel 076/8783872 wew. 17.

Działanie Przedsiębiorstwa Górniczo – Produkcyjnego „BAZALT” Spółka Akcyjna w Wilkowie jest nakierowane na to, by rzeczywiste cechy wyrobu odpowiadały oczekiwanym cechom wyrobu oraz na to by zaspokajać potrzeby klientów. To Oni dokonują oceny wyrobu poprzez dalsze zakupy. Działalność swoją prowadzi tak, aby szkody czynione w środowisku naturalnym były minimalne, a tam gdzie powstaną, w sposób profesjonalny były naprawiane i usuwane. Przedsiębiorstwo – Spółka zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy. Stosowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy gwarantuje ciągłe doskonalenie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Misja Przedsiębiorstwa – Spółki określa podstawowe wartości jakie obowiązują w relacjach między pracownikami a Przedsiębiorstwem – Spółką i między otoczeniem a Przedsiębiorstwem – Spółką.

Wilków, dnia 16 IX 2013r.

Certyfikaty jakości ISO

BAZALT S.A - certyfikat - 02
BAZALT S.A - certyfikat - 01