Obowiązek informacyjny. Promieniowanie jonizujące

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792)  Przedsiębiorstwo Górniczo –  Produkcyjne „Bazalt” S.A. w Wilkowie informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z koniecznością dematerializacji akcji tj. wprowadzeniem przez ustawodawcę instytucji rejestru akcjonariuszy prowadzonego w postaci elektronicznej.